VietFinlit

Trang web tham khảo khác


Trang web khác về giáo dục tài chính cho trẻ em

Trang web

Địa chỉ

Giảng dạy Học vấn Tài chính cho Trẻ em 

http://www.investopedia.com/university/teaching-financial-literacy-kids/

5 mẹo tài chính cho trẻ em

https://www.realsimple.com/work-life/family/financial-literacy-kids

The Mint

http://www.themint.org/kids/

Hội đồng giáo dục tài chính quốc gia - Hoa Kỳ 

https://www.financialeducatorscouncil.org/personal-finance-for-kids/

  • Nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân Việt Nam, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Nhà E4, Đai học Kinh Tế, ĐHQG, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 0912.760.699 - 0912.760.699
  • vietfinlit@gmail.com