VietFinlit

Trang web tham khảo khác


Trang web khác về giáo dục tài chính cho trẻ em

1. Giảng dạy hiểu biết về tài chính cho trẻ em

https://www.practicalmoneyskills.com/

2. 5 mẹo tài chính cho trẻ em

https://www.realsimple.com/work-life/family/financial-literacy-kids

3. The Mint

http://www.themint.org/kids/

4. Hội đồng giáo dục tài chính quốc gia Hoa Kỳ

https://www.financialeducatorscouncil.org/personal-finance-for-kids/ 

  • Nhóm nghiên cứu Tài chính cá nhân Việt Nam, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Nhà E4, Đai học Kinh Tế, ĐHQG, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 0912.760.699 - 0912.760.699
  • vietfinlit@gmail.com